Program NSDAP – Druhá světová válka – druhasvetova.com

Program NSDAP

24. Února 1920

 

Program Německé strany práce je časovým programem. Její vůdcové odmítají po dosažení cílů, vytčených tímto programem, určovat nové cíle a to pouze za účelem umožnit na základě uměle vystupňované nespokojenosti mas další existenci strany.

·         Požadujeme na základě práva sebeurčení národů sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa.

·         Požadujeme zrovnoprávnění německého národa s ostatními národy a zrušení mírových smluv z Versailles a St. Germain.

·         Požadujeme zemi a půdu ( kolonie ) pro obživu našeho lidu a usídlení přírůstku našeho obyvatelstva.

·         Státním občanem může být pouze soukmenovec. Soukmenovcem je pouze ten, kdo je německé krve, bez ohledu na vyznání. Žádný žid nemůže proto být soukmenovcem.

·         Kdo není státním občanem, může žít v Německu pouze jako host a musí podléhat cizineckým zákonům.

·         Právo rozhodovat o řízení státu a jeho zákonech může příslušet pouze státním občanům. Proto požadujeme, aby každý veřejný úřad, lhostejno jaký, ať již v Říši, zemi nebo obci, byl vykonáván pouze státními občany. Bojujeme proti zkorumpovanému parlamentnímu hospodářství a obsazování úřadů pouze podle potřeby strany, bez ohledu na charakter a schopnosti uchazeče.

·         Požadujeme, aby se stát zavázal v první řadě zajistit možnosti výdělku a životní perspektivy státních občanů.  Pokud není možné uživit všechny příslušníky státu, je nutno vykázat z Říše příslušníky cizích národů ( ty, kteří nejsou státními občany ).

·         Je třeba zabránit každé další imigraci ne – Němců. Požadujeme, aby všichni ne – Němci, kteří se přistěhovali do Německa po 2. srpnu 1914, byli ihned přinuceni opustit Říši.

·         Všichni občané státu musí mít stejná práva a povinnosti.

·         První povinností každého občana státu musí být ( produktivní ) duševní nebo tělesná práce. Činnost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, nýbrž se musí dít v rámci celku a ku prospěchu všech. 

Proto požadujeme:

·         Zrušení bezpracných příjmů, získaných bez vynaložení úsilí, tj. odstranění úrokové poroby.

·         S ohledem na nesmírné oběti na majetku a krvi, které požaduje každá válka na svém lidu, musí být osobní válečné obohacování označeno jako zločin proti národu. Proto požadujeme restituci válečných zisků a to beze zbytku.

·         Požadujeme zestátnění všech ( dosud ) vzniklých trustů ( podniků ).

·         Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků.

·         Požadujeme vytvoření velkorysého systému péče o staré občany.

·         Požadujeme vytvoření zdravého středního stavu a jeho podporu, okamžité zespolečenštění velkých obchodních domů a jejich pronajmutí za nízké ceny malým živnostníkům, co největší zohlednění všech malých živnostníků při dodávkách státu, zemím nebo obcím.

·         Požadujeme pozemkovou reformu, přizpůsobenou našim národním potřebám, vytvoření zákona o vyvlastnění půdy pro veřejně prospěšné účely bez náhrady. Požadujeme odstranění pozemkové daně a zabránění spekulacím s půdou.

·         Požadujeme nemilosrdný boj proti těm, kteří svou činností poškozují společné zájmy. Sprosté zločince, lichváře, šmelináře a jim podobné je třeba potrestat smrtí a to bez ohledu na jejich vyznání a rasu.

·         Žádáme, aby bylo římské právo, sloužící materialistickému světovému názoru, nahrazeno německým obecným právem.

·         Aby bylo každému schopnému a pilnému Němci umožněno dosáhnout vyššího vzdělání a tím také vedoucího postavení, musí se stát postarat o důkladné budování naší lidově – vzdělávací soustavy. Učební osnovy všech vzdělávacích zařízení je třeba přizpůsobit potřebám praktického života. Pochopení státní myšlenky je třeba podporovat již od počátku školní výchovy ( v občanské výchově ). Požadujeme, aby bylo zvláště nadaným dětem chudých rodičů bez ohledu na jejich stav nebo postavení poskytnuto vzdělání na náklady státu.

·         Stát se musí postarat o povznesení zdraví lidu a to ochranou matky a dítěte, zákazem práce mladistvých, zvyšováním tělesné zdatnosti na základě povinné tělesné a sportovní výchovy ze zákona, větší podporou všech spolků, které se zabývají fyzickou výchovou mládeže.

·         Požadujeme odstranění žoldnéřského vojska a vytvoření lidové armády.

·         Požadujeme uzákonění boje proti vědomým politickým lžím a jejich rozšiřování v tisku.

Pro vytvoření německého tisku, požadujeme, aby:

·         Všichni spisovatelé a spolupracovníci novin, které vycházejí v německém jazyce, museli být soukmenovci.

·         Vydávání neněmeckých novin podléhalo výslovnému povolení státu. Tyto noviny nesmí být tištěny v německém jazyce.

·         Bylo ne – Němcům zákonem zakázáno finančně se podílet na vydávání německých novin nebo je ovlivňovat. Jako trest za takový přestupek požadujeme takový novinářský podnik zavřít a ne – Němce, kteří se na něm podíleli, okamžitě vykázat z Říše.

( Noviny, které by se prohřešily proti obecnému zájmu, je třeba zakázat. Požadujeme zákonný boj proti takovému uměleckému nebo literárnímu směru, který působí na život našeho lidu rozkladným vlivem a uzavření všech institucí, které se prohřešily proti výše uvedeným požadavkům )

·         Požadujeme svobodu všech církevních vyznání ve státě, pokud tato neohrožují jeho existenci nebo se neprohřešují proti mravnosti a morálce germánské rasy.

Strana jako taková zastává stanovisko pozitivního křesťanství, ale neváže se na určité vyznání. Bojuje proti židovsko – materialistickému duchu v nás a mimo nás a je přesvědčena, že trvalé ozdravení našeho lidu se může dít pouze zevnitř na základě: Obecný zájem stojí před zájmem jednotlivce.

·         Pro splnění všech těchto požadavků požadujeme: vytvoření silné centrální moci Říše, bezpodmínečnou autoritu politického ústředního parlamentu nad celou Říší a jejími organizacemi obecně.  Vytvoření stavovských a profesních komor za účelem provádění rámcových zákonů, vydaných státem, v jednotlivých spolkových státech. Vůdcové strany slibují, že budou bezohledně postupovat s cílem realizace předešlých bodů a to v případě nutnosti i s nasazením vlastních životů.

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt