Oberkommando des Heeres – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Oberkommando des Heeres

   Štábní oddělení a další jednotky

Následující informace rozvádí organizaci OKH ke konci roku 1944 a na začátku roku 1945 dle dokumentace spojenecké rozvědky v TME – E 30 – 450 založené 15. března 1945, ze které byly tyto informace čerpány a prezentovány v zjednodušené zhuštěné podobě. Byly také opraveny některé menší chyby v terminologii nalezené v původních dokumentech.

     Armádní generální štáb ( Generalstab des Heeres ) a ústřední generálního štábu

Armádní generální štáb, za války umístěný v hlavním stanu jen s malou týlovou posádkou v Berlíně, byl hlavním poradcem vrchního velitele ve všech otázkách týkajících se vedení bojů, výzvědné služby, zásobování, organizace a taktiky. Armádní generální štáb OKH se měl původně skládat z dvanácti oddělení. Nicméně operační funkce byla postupně začleňována do operačního štábu OKW, zatímco od konce roku 1942 byly rozsah a význam několika dalších operačních funkcí oddělení generálního štábu OKH redukovány nebo převedeny na OKW. Během války byly některé funkce delegovány na speciální oddělení OKH nebo na Záložní armádu, která byla umístěna v Německu. Šíře pravomocí Generálního štábu, tak jak ji původně OKH zamýšlelo, je zřejmá ze seznamu základních funkcí dvanácti původních složek generálního štábu z doby před válkou ( čísla jednotlivých oddělení jsou v závorkách ):

·         Operace, taktika a válečná politika ( 1 )

·         Organizace a schválené počty mužů a výzbroje ( 2 )

·         Výzvědná služba se zaměřením na východní armády ( Sovětský svaz, dolní Balkán, Skandinávie, Afrika, Dálný východ, tato složka se původně zabývala i západní polokoulí až do doby, kdy USA v roce 1941 vstoupily do války ( 3 )

·         Výcvik na bojištích ( 4 )

·         Doprava ( 5 )

·         Týlová administrativa ( 6 )

·         Vojenská historie ( 7 )

·         Technické služby ( 8 )

·         Topografie ( 9 )

·         Plánování rozsáhlých manévrů a operací ( 10 )

·         Vojenské školy a výcvik důstojníků ( 11 )

·         Výzvědné služby se zaměřením na západní armády ( Velká Británie, horní Balkán a od ledna 1942 západní polokoule ) ( 12 )

Nakonec ústředí generálního štábu zodpovídalo za výběr, výcvik a podporu důstojnických sborů generálního štábu a to až do března 1943, kdy byl tento úkol přeřazen na oddělení P3 armádního personálního úřadu.

         Skupiny zásobování a administrativy ( Quartiermeister – Gruppen )

Mocné štábní oddělení OKH se širokou působností, které vedl velitel pro zásobování a administrativu, sestávalo z množství zásobovacích odborů nebo skupin, které se zabývaly následující činností ( číslo pověřené skupiny je v závorkách ).

·         Celkové plánování a organizace zásobování polní armády a komunikačních a zásobovacích tras, řízení zásobovacích oddílů, které nejsou přiřazeny k dané armádě nebo útvarům ( 1 )

·         Civilní záležitosti, týlová politika včetně využívání zdrojů, evakuační opatření, váleční zajatci a sběr, třídění a využití zabaveného vojenského i nevojenského materiálu ( 2 )

·         Koordinace a zpracování armádních žádostí týkajících se bojového zásobování a technické výzbroje ( 3 )

·         Personální a bezpečnostní otázky ( IIa )

·         Právní administrativa, jurisdikce a vojenské právo v poli ( III )

·         Obecné administrativní záležitosti včetně osobního vybavení, ubytování, přídělů, výplat a jiných finančních úkonů, řízení administrativního personálu ( IVa )

·         Řízení lékařských záležitostí a personálu ( IVb )

·         Řízení veterinárních záležitostí a personálu ( IVc )

·         Řízení oddílů strojní služby v poli i v celém Německu, řízení obecných záležitostí týkajících se dostupnosti a využití strojní mechaniky ( V )

·         Nevojenské záležitosti zasahující do civilní administrativy na okupovaných územích v rámci bojišť        ( Odbor 7, skupiny 2 a III )

·         Řízení všech oddílů generálního ústředí zásobování ( ve spolupráci se skupinou 3 )

·         Všechny záležitosti týkající se poštovní služby v poli ( FP )

·         Organizace a využívání technických oddílů v poli ( žádná skupina nepřidělena )

·         Všechny záležitosti přináležející organizaci a využití vojenské policie ( žádná skupina nepřidělena )

( Adolf Hitler s polním maršálem Mansteinem a dalšími vysokými důstojníky, září 1943 )

          Velitelé oddělení připojených ke generálnímu štábu

K armádnímu generálnímu štábu OKH byli připojeni následující vyšší důstojníci, kteří byli zodpovědní za bojovou výzbroj, poskytování poradenství hlavnímu veliteli v otázkách organizace, výcviku, výzbroje a taktického využití těchto zbraní v poli ( pokud je nutné, jsou uvedeny i podrobnosti )

 • Vedoucí důstojník pěchoty
 • Velitel obrněných vlaků
 • Vedoucí důstojník dělostřelectva
 • Velitel průzkumu a kartografie
 • Vedoucí důstojník spojovacích vojsk
 • Vedoucí důstojník ženijního vojska a opevnění
 • Velitel dobrovolnických útvarů. Post vznikl v lednu 1944, když tento důstojník a jeho podřízení řešili problémy organizace, výzbroje, výcviku a začlenění jednotek, které se zformovaly z dobrovolníků z řad sovětských válečných zajatců. V roce 1942 se tento post nazýval Velitel východních sil.
 • Velící důstojník armádní dopravy
 • Generál pro speciální činnost. Tento post byl zodpovědný za kontrarozvědku, disciplínu, trestní a právní záležitosti v poli. Jeho působnost se překrývala nebo doplňovala některé aspekty činnosti Zásobovací a administrativní skupiny III.

              Hlavní zdravotní inspektor ( Heeres – Sanitätsinspekteur )

Vedl a posuzoval zdravotní záležitosti v Polní armádě, řídil zdravotní záležitosti v Záložní armádě.

( Důstojníci OKH při studování a vyhodnocování leteckých snímků )

              Hlavní veterinární inspektor ( Veterinärinspekteur )

Vedl a posuzoval veterinární záležitosti v Polní armádě, řídil veterinární záležitosti v Záložní armádě.

Armádní personální úřad ( Heerespersonalamt )

Sestával ze sedmi hlavních skupin a oddělení a dvou speciálních odborů, z nichž většina se během války nacházela v týlovém ústředí OKH se zastupitelským úřadem v polní centrále s cílem napomáhat rychlému rozhodování o důležitých personálních otázkách. Tento úřad se zabýval pouze vojenským personálem a civilními hodnostáři, jejichž zařazení bylo nejméně na úrovni vojenských důstojníků. Stručně řečeno, úřad se zabýval následujícími záležitostmi:

·        Amstgruppe P1 byla zodpovědná za veškerou důstojnickou dokumentaci, jmenování, aktualizaci dokumentů, povýšení a personální politiku. Jejich sedm oddělení se zabývalo ( dle čísel v závorkách ): vnitroslužebními přesuny ( 1 ), důstojníky pěchoty a jezdectva ( 2 ), důstojníky obrněných a zásobovacích oddílů ( 3 ), důstojníky dělostřelectva a chemické války ( 4 ), důstojníky ženistů a spojařů ( 5 ), záložními důstojníky a důstojníky povolanými zpět do služby ( 6 ), specialisty ( například veterináři, lékaři, veliteli skladu a údržby ) ( 7 ) – na začátku roku 1944 přešla odpovědnost za tuto skupinu důstojníků na Amstgruppe P6.

·        Amstgruppe P2 zodpovídala za vzdělávání důstojníků a za všestrannou péči o ně, včetně ( od roku 1942 ) politických a ideologických školení. Její tři oddíly se zabývaly ( dle čísel v závorkách ): metodikou, vzděláváním, záležitostmi cti velitelů, politickými otázkami a nespecifikovanou problematikou týkající se vyšších důstojníků ( 1 ), konečnými verdikty týkajícími se chování, válečného práva porušení řádu cti ( 2 ), zastupováním a stížnostmi důstojníků, otázkami árijského původu, svatbami, volným časem a souvisejícími záležitostmi, které se týkaly důstojníků a jejich rodin ( 3 ).

·        Heeres – Personlabteilung P4 zodpovídal za přeložení důstojníků a s tím spojené metodické direktivy.

·        Heeres – Personalabteilung P5 zodpovídal za udělování vyznamenání a řádů.

·        Amstgruppe P6 vznikla v květnu 1944, kdy přebrala zodpovědnost za důstojníky – specialisty, kterou měla původně Amstgruppe P1. Zabývala se administrativními pracovníky a vojenskými soudci. Její čtyři oddíly se zabývaly ( dle čísel v závorkách ): důstojníky specialisty ( 7 ), obecnou metodikou a direktivami týkajícími se důstojníků v Amstgruppe ( 8 ), dalšími specializovanými kategoriemi důstojníků a ( od května 1944 ) bývalými vyššími úředníky armádních sil, kteří byli na úrovni důstojníků ( 9 a 10 )

·        Heeres – Personalabteilung P7 vznikl v říjnu 1944 a zodpovídal za všechny armádní důstojníky působící v jednotkách polní armády pod velením Reichsführera – SS Heinricha Himmlera. To se v zásadě týkalo útvarů lidových granátníků vytvořených na konci války.

·        Truple zbV byl odbor se zvláštním úkolem zodpovědný za rozdělování řádů a vyznamenání a za další ceremoniální činnosti.

·        Lehrgänge für höhere Adjutanten zajišťoval pro vyšší personální důstojníky 6 – 8týdenní odborné kurzy týkající se personální politiky, vedení a organizace.

 Náčelník armádní výzbroje a velitel záložní armády ( Chef der Heeresrüstung und befehlshaber des Ersatzheeres )

Mocná organizace s širokou působností, která se zabývala na německém území v zóně vnitřního prostoru, personální registrací, převelením, výcvikem, státními dodávkami, skladováním a poskytováním výzbroje, vojenskou administrativou včetně řízení částí týlového ústředí OKH. Osoba na tomto postu měla být původně zástupcem armádního nejvyššího velitele, ale stala se ještě významnější, když Adolf Hitler v prosinci 1941 odstavil polního maršála von Brauchitsche a převzal přímé velení nad ozbrojenými silami. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v létě 1944 ( 20. července ) se záložní armáda dostala pod kontrolu Reichsführera – SS Heinricha Himmlera.

( Hitler s polními maršály von Mansteinem a Schörnerem )

                      Generální armádní úřad ( Allgemeines Heeresamt )

V praxi sekretariát a koordinační organizace OKH, skládal se z dalších oddělení, inspektorátů a dalších úřadoven v polní armádě a na německém území včetně přímé podpory velitele záložní armády.

                     Štáb ( Stab )

Schvaloval a vydával publikace, jako byly manuály, technické a organizační přehledy, armádní normy, nařízení týkající se oblečení a uniforem a technické publikace.

                    Inspektoráty zbraní a služební oddělení

Zvláštní inspektoráty OKH pro pěchotu, kavalerii, dělostřelectvo, protiletadlové dělostřelectvo, ženisty, opevnění, tankové oddíly ( po roce 1943 převedeny pod zvláštní nově vytvořený inspektorát tankových oddílů ), spojovací služby ( se třemi pododděleními ), zásobování, chemickou válku a protivzdušnou obranu, železniční techniky, technické oddíly, motorizovanou dopravu ( se dvěma pododděleními ), veterináře a arzenál. Zbrojní inspektoři OKH byli obvykle titulováni General der… ( podle druhu zbraně ).

                   Všeobecné záležitosti vojsk

Úřad měl podobnou působnost jako Armádní personální úřad, ale zabýval se záležitostmi, metodikou a direktivami týkajícími se poddůstojnického personálu. Jeho činnost probíhala spíše na všeobecné než na individuální bázi. Úřad měl tři pododdělení. První se zabývalo předpisy pro umisťování, povýšení, sociální péči, personální otázky, poddůstojnické záležitosti, trestní záležitosti a německé zajatce držené Spojenci. Druhé zodpovídalo za armádní kuráty. Třetí se zabývalo zajišťováním ubytování a výcvikovými prostorami pro vojenské účely.

                 Armádní soudce ( Amtsgruppe Heeresrechtswesen )

Oddělení vojenského soudce a pomocný právní odbor.

                 Štáb jednotkové deaktivace ( Abwicklungsstab )

Zvláštní štábní složka vytvořená v roce 1943 za účelem vyřešit záležitosti ( včetně všech finančních ) jednotek zničených v rámci 6. armády u Stalingradu. Složka se také zabývala jednotkami Armádní skupiny Afrika a Afrikakorps po jejich kapitulaci v květnu 1943. Od roku 1944 převzala tato štábní složka odpovědnost za deaktivaci armádních jednotek zničených na kterémkoli bojišti.

( Snímek zachycující nižší důstojníky OKH při práci na šifrovacím stroji Enigma )

                 Demobilizační oddělení ( Abteilung Demobilisierung )

Zabývalo se metodikou a direktivami týkajícími se navrhované demobilizace a s tím spojených příprav.

                Velitel armádního muzea

Zodpovídal za provoz a vydávání nařízení týkajících se armádního muzea.

                Velitel výcviku záložní armády ( Chef des Ausbildungwesens im Ersatzheer )

Tento důležitý post vznikl v říjnu 1942 a osoba vykonávající tento úřad byla přímo podřízena veliteli záložní armády. Velitel výcviku záložní armády, společně se zbrojními a služebními inspektory, zodpovídal za vedení všech výcviků realizovaných v záložní armádě kromě výcviku lékařských, veterinárních, výzbrojových a údržbových. Podřízení hlavní zbrojní a služební inspektoři pro pěchotu, kavalerii, dělostřelectvo, protiletadlové dělostřelectvo, ženisty, spojovací služby zásobování, železniční techniky, stavební oddíly, zásobování a chemické oddíly.

              Oddělení instruktážních filmů ( Abteilung Lehrfilm )

Řídilo výrobu, distribuci a archivování armádních instruktážních filmů a vedlo výcvik promítačů a filmových producentů.

             Armádní výzbrojní úřad ( Heereswaffenamt )

Tento veliký úřad tvořilo osm hlavních skupin, z nichž většina řídila četná pododdělení a celkově zodpovídal za projektování, testování, výrobu, schvalování a převzetí veškeré výzbroje. Jeho personál úzce spolupracoval s ministerstvem zbrojení a válečný výroby.

 • Pododdělení a odbory Centrální skupiny se zabývaly organizací, administrací, efektivitou průmyslových podniků, předpisy, skladišti výzbroje a jejich zabezpečením.
 • Nezávislá oddělení Skupiny vývoje a testování se zabývala všemi typy balistické munice, pěchotními a dělostřeleckými zbraněmi a technikou, výzbrojí ženistů, železniční technikou, obrněnou a motorovou technikou, spojovací technikou, optickým průzkumem, řízením dělostřelecké palby, kartografickými tiskařskými stroji, speciální technikou ( jako byly tzv. odvetné zbraně V ) a dohledem nad zkušebními vojenskými areály.
 • Skupina pro výrobu zbraní a výzbroje se zabývala veškerou výzbrojí kromě munice, včetně objednávek pro průmysl. Jejich sedm samostatných oddělení se zabývalo všeobecným vybavením ( včetně lékařského a veterinárního ), zbraněmi, technikou, vybavením pro železniční a pevnostní oddíly, tanky a traktory, spojovací technikou, optikou a přesnými přístroji a technikou pro motorová vozidla.
 • Skupina pro výrobu munice zahrnovala pět oddělení a každé z nich se zabývalo samostatnými postupy výroby a dodávkami munice.
 • Schvalovací skupina měla tři pododdělení, která zodpovídala za to, že všechen výzbrojní materiál odpovídal požadovaným specifikacím a že následně bude využíván armádou.
 • Skupina náčelníka výzbrojní techniky řídila šest oddělení, z nichž každé se zabývalo návrhem, vývojem a výrobou různých typů výzbroje.
 • Skupina pro vývoj protiletadlového dělostřelectva řídila pět oddělení, z nichž každé se zabývalo různými aspekty protiletecké dělostřelecké obrany.
 • Výzkumné oddělení vykonávalo nebo řídilo výzkumné záměry dle požadavků.

Armádní administrativní úřad

Úřad kompletně zodpovídal za výplaty, dávky, ubytování a oblečení pro armádu. Až do května 1944 zajišťovali jeho činnost uniformovaní úředníci ozbrojených sil, ale od tohoto data byli převedeni na pozici útvarů se zvláštním určením a byli na úrovni vojenského důstojnického statutu pod administrativou armádního Personálního úřadu, ačkoliv jejich povinnosti vůči Armádnímu výzbrojnímu úřadu byly stejné jako předtím. Úřad se skládal z pěti hlavních skupin, které byly dále rozděleny do různých odborů, oddělení a pododdělení:

 • Skupina pro vyšší úředníky a civilní zaměstnance měla sedm pododdělení a zabývala se mzdami, zaměstnaneckými smlouvami, účetnictvím a personální administrativou.
 • Skupina pro nemovitosti, zemědělství a lesnictví měla tři oddělení, která se zabývala posádkovými nemovitostmi a správou budov, administrací cvičišť a armádních lesů.
 • Skupina přídělů a státních dodávek měla tři oddělení, z nichž každé se zabývalo rozdílnými aspekty státních dodávek, inspekcí a zásobováním.
 • Stavební skupina měla dvě oddělení, která se společně zabývala problematikou armádní stavební činnosti.
 • Rozpočtová skupina vznikla v únoru 1944, kdy byla veliteli záložní armády odejmuta zodpovědnost za výplaty, obecné finance a rozpočtové záležitosti. Skupina se skládala ze čtyř pododdělení.

Generální inspektor pro důstojnické a poddůstojnické kapacity

Původně byl tento úřad totožný s inspektorem armádního výcviku a vzdělávání, v roce 1944 se rozšířil a jeho část byla takto pojmenována. Tento důležitý, politicky citlivý a vlivný úřad podléhal veliteli záložní armády a jeho představitel zodpovídal za nábor, výcvik a školení v duchu národního socialismu všech potencionálních důstojníků a poddůstojníků. Zodpovídal také za všechny důstojnické kandidáty a poddůstojnické školy včetně obsahu školení, používaných metod školení a politického výcviku. K naplnění těchto požadavků řídil čtyři oddělení:

 • Oddělení pro získávání velitelů bylo řízeno tímto úřadem od začátku roku 1944 a zastupovalo armádu ve všech záleži tostech týkajících se získávání potencionálních velitelů.
 • Oddělení vojenské školy spravovalo všechny armádní důstojnické školy.
 • Oddělení poddůstojnických škol spravovalo poddůstojnické školy.
 • Úřad inspektora náboru důstojníků byl původně založen v roce 1943 a následně byl převeden pod generálního inspektora pro důstojnické a poddůstojnické kapacity. Řídil výběr a přijímání důstojnických kandidátů v každé německé Wehrkreis.

( Další pohled na nižší důstojníky zachycené při jejich štábní práci )

Oddělení spojů ( Nachrichten – Betriesabteilung des CH H Rüst u. BdE )

Tato nezávislá organizace, která podléhala veliteli záložní armády, sestávala z telegrafní společnosti, společnosti využití signálních komunikací, centra rádiového vysílání a telefonní společnosti.

Oddělení armádních surovin ( Heeres – Rohstoffabteilung )

Tento nezávislý úřad spadal pod velitele záložní armády a dodával suroviny OKH.

Armádní kartografická služba ( Heeresplankammer )

Tento nezávislý úřad spadal pod velitele záložní armády a disponoval mapami cizích území a na objednávku vytvářel všechny druhy map pro OKH.

Armádní technická správa

Tato nezávislá organizace spadala pod velitele záložní armády a poskytovala pro OKH odborné technické experty.

Ženské pomocné sbory ( Nachrichtenhelferinen – Einsatzabteilung )

Členky sboru byly organizovány do praporů a nasazovány k zabezpečení komunikace, administrativy a duchovní podpory v rámci OKH a vyšších velitelství polní a záložní armády.

Národně – socialistický řídící štáb armády

Štáb byl založen v březnu 1944, členové této organizace byli přiřazeni k nejvyššímu armádnímu velení, ale podřízeni byli přímo Hitlerovi. Jejich úkolem bylo řídit všechny součásti programu národně – socialistické ideologické indoktrinace v rámci armády a dohlížet na ně a vytvářet a dávat do oběhu odpovídající nařízení úředníkům tohoto štábu, kteří působili v poli.

Führerův úřední vojenský historik

Úřad byl ustanoven v roce 1942 k vedení záznamů válečné historie, byl přiřazen k OKH, ale zůstával přímo podřízený Adolfu Hitlerovi. Řídil pět pododdělení, která spravovala a zaměstnávala Historickou sekci armády, Institut výzkumu vojenské historie, vedoucího armádního archívu, vedoucího armádní knihovny a Centrum pro výzkum ukořistěných dokumentů.

Generální inspektor tankového vojska ( Generalinspekteur der Panzertruppen )

Tento velmi významný post a podpůrná štábní organizace byl ustanoven v roce 1943, když byla odpovědnost OKH za tento úřad vyjmuta z gesce velitele mobilních vojsk v rámci organizace generálního armádního štábu. Generální inspektor tankového vojska byl přímo podřízen Hitlerovi, ale zůstával přiřazen k OKH a jeho pravomoci se týkaly organizace, výcviku a přeskupení všech tankových vojsk včetně Waffen – SS a Luftwaffe. Úřad měl čtyři oddělení:

 • Nejvyšší protitankový důstojník pro všechny armády, který byl jmenován v roce 1944 a zodpovídal za protitankovou taktiku v rámci Wehrmachtu a za spojení s armádním generálním štábem v záležitostech tankových vojsk.
 • Inspektor tankových vojsk na rozdíl od ostatních armádních inspektorů vykonával tuto funkci nezávisle na veliteli výcviku v záložní armádě.
 • Oddělení polní armády zodpovídalo za vztahy mezi Generálním inspektorem tankového vojska a za hodnocení a vývoj tankových zbraní, výcviku a taktiky z pohledu bojových zkušeností.
 • Oddělení výcviku vzniklo v roce 1944, kdy převzalo pravomoci týkající se administrativy výcviku tankových vojsk, což byla funkce, kterou původně vykonávalo Oddělení tankových vojsk při Inspektorátu zbraní a služby. Oddělení výcviku také vydávalo příručku k výcviku a měsíční zprávu o bojových zkušenostech tankových vojsk.

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt