Německá armáda na východní frontě 1941-1943 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Německá armáda na východní frontě 1941 – 1943

Vrchní velení armády a Wehrmachtu v letech 1941 – 1943

Adolf Hitler zastával ( od 4. února 1938 ) jako hlava státu nominální funkci Nejvyššího velitele ozbrojených sil ( Oberster Befehlshaber der Wehrmacht ). Nabyl přesvědčení, že svým vlastním intelektem a zkušenostmi ( v 1. světové válce sloužil jako plukovní spojka ) získal jedinečné porozumění vojenské strategii. Nadále ignoroval polního maršála Wilhelma Keitela, náčelníka vrchního velení Wehrmachtu ( Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, OKW ), vojáka v nejvyšší profesionální funkci. Nyní však zvrátil také strategické a taktické rozhodování vrchního velitelství pozemní armády ( Oberkommando des Heeres, OKH ) a neskrýval přitom svůj despekt vůči generálům. Narušení vztahů ve velení Wehrmachtu pokračovalo dál koncem listopadu 1941, kdy německý postup na východní frontě, Hitlerem považovaný za nezastavitelný, zamrzl před Moskvou. Hitler vinil generály a 19. prosince 1941 propustil polního maršála Walthera von Brauchitsche, vrchního velitele pozemní armády ( Oberbefehlshaber des Heeres ) a sám se ujal jeho funkce. Během následujících šesti měsíců bylo propuštěno devětatřicet dalších klíčových velitelů, včetně generálplukovníka Heinze Guderiana, architekta Blitzkriegu.

Hitler se přestěhoval z Berlína do Vlčího doupěte v Rastenburgu ve Východním Prusku a v červenci 1942 do Vinice na okupované Ukrajině. Vojenské operace řídil izolován od armádního vrchního velení ( OKH ), obklopen generály z OKW, které zaujímalo vůči OKH rivalský postoj. V jejich čele stál generál dělostřelectva Alfred Jodl, náčelník operačního oddělení OKW ( Chef der Wehrmachtführungsamt ) a Keitelův nominální zástupce. Tyto Hitlerovy vojenské poradce bylo možné snadno ovládat, jako například generála pěchoty Kurta Zeitzlera, který 24. září 1942 nahradil ve funkci náčelníka generálního štábu pozemní armády ( Chef des Generalstabes des Heeres ) Brauchitschova zástupce, generálplukovníka Franze Haldera.

( Alfred Jodl stál v čele OKW )

Vývoj armádních jednotek

Německá armáda byla pro operaci Barbarossa organizována stejně jako při tažení na západě a na Balkáně do tří ( od roku 1942 do pěti ) armádních skupin. Každá armádní skupina ( Heeresgruppe ) měla zpočátku v průměru 1000 000 mužů a velel jí polní maršál. Sestávala z jednotek podléhajících přímo velitelství armádní skupiny a tří až čtyř armád. Pěší armáda ( Armee ), vedená generálplukovníkem, měla přibližně 200 000 mužů a skládala se z jednotek armádního velitelství, dvou až pěti sborů pěchoty a někdy posílených tankových skupin ( Panzergruppe, od ledna 1942 povýšená na tankovou armádu, tj. Panzerarmee ) s tankovými a motorizovanými (  v červenci 1942 přeznačenými také na tankové ) sbory. Samostatná 20. horská armáda operovala na severní frontě a podléhala přímo velení OKW. Pěší, motorizované, horské a tankové sbory měly kolem 60 000 mužů, velel jim generál pěchoty ( nebo odpovídajícího druhu zbraně ) a sestávaly z jednotek podléhajících štábu sboru a dvou až pěti divizí. V září 1942 byl zformován 61. a 62. záložní sbor. Podléhaly jim záložní divize v Ostlandu a Ukrajině.

Pěchotní divize ( Infanterie – Division ) si podržela organizaci z roku 1939. Skládala se ze tří pluků o 3 049 mužích a pěti divizních podpůrných jednotek – dělostřeleckého pluku, průzkumného, protitankového, ženijního a spojovacího praporu. Měla méně divizních servisních jednotek – kolem čtyř koňských nebo motorizovaných transportních ( brzy nahrazených ruskými panje vozíky ) kolon, zdravotnické roty, polní nemocnice, veterinární roty, jednotky polního četnictva a polní pošty. Od ledna 1942 byl stav mnoha pěších divizí snížen na dva pěší pluky. Teoreticky měla snížení stavu kompenzovat zvýšená palebná síla. Dne 15. října 1942 byly všechny pěší pluky přeznačeny jako elitní pluky granátníků s cílem podpořit jejich morálku. Bezpečnostní divize ( Sicherungs – Divisionen ) se formovaly z pěšího pluku, teritoriálních střeleckých praporů ( Landesschützen ) a různých divizních podpůrných jednotek. Tyto divize tvořily posádku na okupovaných územích. Po září 1942 se k nim přidaly jednotky záložní armády ( Ersatzheer ), které měly základnu na domácím území. Záložní divize ( Reserve – Divisionen ) o 16 000 mužích, se dvěma nebo třemi záložními pěšími pluky a divizními podpůrnými jednotkami, měly za úkol výcvik branců a posádkové služby, zatímco výcvikové divize ( Feldausbildungs – Divisionen ), se dvěma až čtyřmi pluky a celkem 16 000 branci, odpovídaly za další bojový výcvik a očekávaly umístění k frontovým jednotkám.

( Německá pěší jednotka postupuje rozvalinami ruského města, krátce po zahájení operace Barbarossa )

Motorizovaná divize ( Infanterie – Divison mot. ) měla 14 319 mužů. Skládala se ze dvou motorizovaných pluků ( 15. října 1942 přeznačených na motorizované granátnické ) a motorizovaných divizních podpůrných ( včetně motoprůzkumného praporu ) a servisních jednotek. Nejprestižnější jednotka armády, motorizovaný pluk Grossdeutschland, byla ve skutečnosti samostatným posíleným plukem se čtyřmi motorizovanými prapory, podpůrným a dělostřeleckým praporem a servisními jednotkami. Pluk bojoval v Bělorusku a středním Rusku. Dne 12. března 1942 se z něj stala motorizovaná divize a poté byl nasazen v jižním a středním Rusku. Lehká pěší divize ( leichte Infanterie – Division ) měla 13 000 mužů. První se zformovala v prosinci 1940 jako elitní nemotorizovaný stíhací svazek se dvěma pěšími pluky. Dne 28. června 1942 byla přeznačena jako myslivecká ( Jäger ) divize. Horská divize ( Gebirgs – Division ) o 14 131 mužích se skládala ze dvou horských pluků s divizními podpůrnými a servisními jednotkami vybavenými pro pohyb v horách.

Od srpna 1940 do ledna 1941 se počet tankových divizí zvýšil na 20, avšak za cenu oslabení existujících divizí. Tanková divize roku 1940 měla jeden tankový pluk ( namísto dřívějších dvou ) o dvou tankových praporech, devět divizních podpůrných jednotek – dva motorizované střelecké pluky ( 5. července 1942 přeznačené na mechanizované neboli pancéřových granátníků – Panzergrenadier ), dále jeden dělostřelecký ( později tankový dělostřelecký ) pluk, motoprůzkumný prapor ( včetně roty obrněných vozidel ) a prapor motorizovaného průzkumu ( v roce 1941 byly spojeny ), motorizovaný protitankový, tankový ženijní, tankový spojovací a později protiletadlový prapor. Divizní servisní jednotky byly motorizované.

( Německé tankové divize se v roce 1941 spoléhaly z velké části na střední tanky PzKpfw III )

1. jízdní divize ( 1. Kavallerie – Division ) o síle 16 000 mužů bojovala v Bělorusku a středním Rusku se třemi jízdními pluky, jedním plukem kavalerie ( jedna jízdní a jedna cyklistická rota ), cyklistickým praporem a koňskými nebo motorizovanými divizními podpůrnými a servisními jednotkami. Dne 28. listopadu 1941 byla 1. jízdní divize reorganizována jako 24. tanková divize. Sonderverband 287, posílený pluk složený z různých zbraní, zformovaný původně 4. srpna 1942 pro záškodnické operace v Perském zálivu, byl nasazen ( bez svého 3. praporu ) v rámci armádní skupiny A na Kavkaze a 2. května 1943 většina jeho jednotek vytvořila 92. motorizovaný granátnický pluk, sloužící na Balkáně. Sonderverband Bergmann se zformoval 14. října 1941. Německé kádry v něm velely gruzínským, severokavkazským a ázerbájdžánským rotám. Útvar se roku 1942 zúčastnil kavkazského tažení. Dne 9. ledna 1941 byly zřízeny technické jednotky – částečně z paravojenských a technických pohotovostních sborů. Měly za úkol podpořit německou válečnou produkci. Dne 15. listopadu 1942 vznikly jednotky obsluhující park motorových vozidel, které koordinovaly opravárenské a servisní jednotky motorových a obrněných vozidel.

Evropští dobrovolníci

Vedle rumunských, maďarských, finských, slovenských a italských spojenců nasadila německá armáda na východní frontě velké počty neněmeckých dobrovolníků v německých uniformách, kteří bojovali, aby si zajistili privilegované místo pro poválečnou dobu po německém vítězství. Dne 20. července 1941 povolil Francisco Franco, vládce Španělska, aby se ze 18 693 dobrovolníků ze španělské armády a fašistické falangy zformovala 250. pěší divize ( Modrá divize ), jako projev vděku za německou pomoc ve španělské občanské válce. Až do 20. října 1943 se účastnila bojů na leningradské a volchovské frontě. Tehdy Franco ustoupil spojeneckému nátlaku a odvolal ji zpět. 369. chorvatský posílený pěší pluk se zformoval z 3 000 chorvatských a bosenských dobrovolníků v červenci 1941. Po dlouhém výcviku v Německu posílil 100. lehkou pěší divizi na Ukrajině. Pluk bojoval a kapituloval u Stalingradu v lednu 1943.

( Španělští dobrovolníci z Modré ( 250. divize ) odjíždějí na frontu )

638. posílený francouzský pěší ( od 15. října 1942 granátnický ) pluk o síle 3 000 mužů vznikl 27. října 1941 a bojoval v rámci 4. tankové armády u Moskvy, než byl odvolán k protipartyzánským operacím na území okupovaného Polska a Běloruska. Dne 1. září 1944 byl převeden k Waffen – SS. Valonská legie se zformovala jako 373. valonský pěší prapor 8. srpna 1941 z 860 francouzsky hovořících belgických členů fašistické strany Rexistů vedené Leónem Degrellem. Legie sloužila v jižním Rusku v rámci 100. lehké pěší divize a na Kavkaze v rámci 97. myslivecké divize. Dne 1. června 1944 byla převedena k Waffen – SS.

Osttruppen

Německé divize bojující v Sovětském svazu trpěly trvalými ztrátami, takže je příjemně překvapil nepřetržitý proud civilistů a zajatých sovětských vojáků, kteří jim nabízeli své služby. Tito muži byli brzy neoficiálně využíváni k manuálním pracím ve všech jednotkách a v naléhavých případech také jako bojové posily. V září 1941 Hitler oficiálně povolil odvody sovětských občanů jako pomocných sil ( Hilfswillige, zkráceně Hiwis ), přičemž bezúspěšně trval na tom, že nesmějí být ozbrojeni. Hiwis vstupovali do německých divizí až do května 1945. V roce 1943 byl jejich počet odhadován na 250 000 ( některé odhady hovoří až o 800 000 východních dobrovolníků ). Německé divize měly povoleny jejich odvody, dokud nepřesáhly 15 % síly jednotky. Dne 29. srpna 1941 Němci zformovali první dobrovolníky do ozbrojených jednotek – deset estonských, ruských a ižorských bezpečnostních praporů a protipartyzánský pluk ( Freijäger – regiment ) v rámci armádní skupiny Sever a pět bojových praporů ( Kampf bataillone ) v rámci armádní skupiny Střed.

( Nástup jedné z východních jednotek Hilfswillige )

Tyto jednotky plnily v rámci německých divizí protipartyzánské úkoly nebo sloužily jako posily v prvních liniích a vždy prokazovaly velkou věrnost a bojovou hodnotu. Dne 6. října 1941 přišlo svolení k masovým odvodům sovětských občanů jako východních sil ( Osttruppen ). První kozáckou jednotkou v německé armádě byl 436. pěší pluk Rudé armády, který přeběhl 22. srpna 1941. Od října 1941 vzniklo 11 kozáckých jízdních setnin v rámci bezpečnostních divizí pro boj proti partyzánům a jízdní průzkum v rámci tankových divizí, obvykle jedna setnina na divizi. Koncem roku 1942 byly rozšířeny na prapory. Během roku 1942 byly vytvořeny tři jízdní a tři pěší pluky a šest pěších praporů s kozáckými důstojníky. Od 15. listopadu 1941 vzniklo sedm bezpečnostních rot označovaných jako turkické. V roce 1942 byly v okupovaném Polsku rozšířeny na šest východních legií ( Ostlegionen ). Tyto jednotky vznikly ze sovětských občanů kavkazských a středovýchodních národností: Arménů, Ázerbájdžánců, Gruzínců, severokavkazských ( Osetinci, Inguši, Čečenci atd. ), turkestánských ( Kazaši, Kyrgyzové, Tádžikové, Turkmeni, Uzbekové atd. ) a povolžsko – tatarských ( kazaňští Tataři, Baškirové, Čuvaši, Udmurti atd. ) národností.

Až do pádu Stalingradu rekrutovaly legie civilisty do pěti konstrukčních, transportních a zbrojních rot. Bývalí vojáci Rudé armády vstupovali do 34 pěších praporů značených 783 – 844 a 28 polních praporů nesoucích divizní čísla. Avšak pouze 28 z těchto praporů zasáhlo na východní frontě do bojů a to převážně na Kavkaze. Od 1. října 1942 začaly být estonské, ruské, běloruské a ukrajinské jednotky, převážně v armádní skupině Střed, označovány jako východní prapory. Každý prapor ( Ostbataillon ) o síle kolem 950 mužů měl přiděleného německého velitele a 36 německých kádrových důstojníků, poddůstojníků a mužů. V lednu 1943 bylo 48 východních praporů ( vyjma estonských praporů 658 – 660 ) a všechny ruské, běloruské a ukrajinské Hiwis nominálně sjednoceny jako Ruská osvobozenecká armáda ( Russkaja Osvoboditelnaja Armija – ROA ).

 

 

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.      o tomto webu \ kontakt