Organizace francouzské armády v letech 1939-1940 – Druhá světová válka – druhasvetova.com

 

Organizace francouzské armády v letech 1939 – 1940

Armády, sbory a pěší divize

Každá armáda, číslovaná od 1 do 9, plus Alpská armáda, měla pouze malý počet jednotek přímo pod svým velením ( několik tankových praporů a ženijních pluků ). Každý armádní sbor mohl nasadit čtyři skupiny hipomobilního těžkého dělostřelectva ( s dvaceti čtyřmi děly 105L13 a dvaceti čtyřmi děly 155L ). Tři skupiny motorizovaných sborů ( s dvanácti děly 105L36, dvanácti děly 105L13 a dvanácti děly 155GPF ). Ženijní pluk a průzkumnou jednotku, ženisty a podpůrné služby. Hlavním tělesem v rukou vrchního velení byla pěší divize ( DI ), která se skládala z asi 500 důstojníků a 17 000 mužů všech druhů zbraní. Přes rozdíly v názvech měly všechny divize teoreticky stejnou základní strukturu, s třemi pluky ( nebo devíti prapory ) pěchoty, jednou protitankovou rotou ( s dvanácti protitankovými kanony ráže 25 mm ), dvěma pluky dělostřelectva ( pět skupin, z nichž dva byly těžké ). Dále měly protitankovou baterii ( osm děl ráže 47 mm ), průzkumnou skupinu, dvě roty ženistů, dvě spojovací a dvě transportní roty. Zdravotnickou skupinu a zásobovací skupinu. Některé divize zálohy B však měly pouze jeden pluk dělostřelectva a trpěly nedostatkem výzbroje, hlavně pokud jde o protitankové zbraně. Pro invazi do Norska byly vytvořeny tři lehké pěší divize ( DLI ) s pouze šesti prapory a jednou dělostřeleckou skupinou. Všechny nové pěší formace vytvořené na konci května 1940 s pozůstatky jednotek vytlačených od Sedanu nebo evakuovaných z Dunkerque byly rovněž tohoto typu, navíc s druhou dělostřeleckou skupinou se zbraněmi ráže 75 mm a průzkumnou eskadronou ( jednalo se o jednotku o síle přibližně roty ).

Pěchota

Boje v letech 1939 – 1940 byly posledním nasazením francouzské pěchoty ve velkém rozsahu. Použité síly však byly pouze stínem těch, které byly mobilizovány pro 1. světovou válku. Dne 10. května 1940 bylo nasazeno jen 215 metropolitních pěších pluků různých typů, ve srovnání s 350 mobilizovanými v srpnu 1914. Každý pěší pluk měl podobnou sílu s přibližně 80 důstojníky a 3 000 muži ve třech praporech. Pluky však byly různorodé. Armáda v době míru sestávala z 64 řadových pluků:  24 tzv. normálních pluků sloužících v pěších divizích, 20 motorizovaných pluků v motorizovaných divizích, 8 klasifikovaných jako alpské jednotky a 12 pluků pevnostní pěchoty ( RIF ) sloužících na  Maginotově linii. Existovaly též tři demi – brigades alpské pevnostní pěchoty ( sedm samostatných praporů dohromady ), které očekávaly italský útok. Armáda v dobách míru tedy zahrnovala i mnoho praporů chasseurs: 11 praporů chasseurs a pied a 12 praporů alpských jednotek. Chausseurs obvykle sloužili v brigádách po třech praporech. Čtyři prapory 4., 5.,16.a 17. byly změněny na motorizované prapory, takže tvořily pěchotní prvek obrněných divizí.

( Francouzská pěchota při výdeji menáže v roce 1940 )

Při mobilizaci byla řadová pěchota posílena vytvořením dalších 85 pluků a demi – brigád jako rezerv typu A, které získaly volná čísla mezi 1 až 174. Tyto pluky byly vytvořeny většinou z rezervistů s jádrem z pravidelných jednotek. Protože však doba základní vojenské služby byla prodloužena z jednoho na dva roky teprve v roce 1935, většina rezervistů povolaných v roce 1939 měla za sebou pouze stěží adekvátní roční výcvik. Dalších 61 záložních pluků typu B a demi – brigád bylo vytvořeno z pluků typu A. Byly složeny výhradně z třicetiletých a čtyřicetiletých rezervistů. Nehledě na svůj věk tito muži nebyli neefektivní. Dunkerque byl bráněn pluky typu B, jejíchž výsledky v boji byly mnohem lepší než u některých pluků složených z mladších kolegů. Na jaře 1940 bylo vytvořeno dalších 18 pluků ( včetně 13 ze série 1 až 174 ) z praporů vyčleněných ze svých pluků nebo výcvikových středisek.

Chasseurs byli podobným způsobem posíleni při mobilizaci, přibylo k nim 18 praporů typu A a zálohy B a k alpským jednotkám dalších 23 praporů. Od září 1939 tedy chasseurs zahrnovali 10 praporů z pyrenejských oddílů a specializované lyžařské jednotky, které byly oficiálně podřízeny alpským pevnostním praporům. Metropolitní pěchota mobilizovaná v letech 1939 – 1940 zahrnovala 11 kulometných praporů, číslovaných od 1 do 11, osm motorizovaných kulometných praporů, číslovaných od 51 do 58 a 67 ženijních praporů. Ženijní pluky, číslované od 400 do 460 a od 600 po 625 ( ne všechna čísla byla použita ), byly složeny ze starších mužů a nebyly vyzbrojeny kompletním sortimentem těžkých zbraní přidělených pěším plukům. Každý řadový pěší prapor s 20 důstojníky a 850 muži se skládal ze tří střeleckých rot se čtyřmi důstojníky a 190 muži ( každá rozdělená na štáb s minometem ráže 60 mm a 4 čety, každá se třemi družstvy ) a z těžké roty se čtyřmi důstojníky a 190 muži ( rozdělenými do 4 kulometných čet se čtyřmi kulomety v každé četě a čety se dvěma protitankovými kanony ráže 25 mm a dvěma minomety ráže 81 mm. Pluk zahrnoval štábní rotu, služební rotu ( transport, zdravotníci atd. ) a dodatečnou těžkou rotu ( tři důstojníci a 100 mužů, s dalšími šesti protitankovými kanony ráže 25 mm, dvěma minomety ráže 81 mm a 3 tančíky Renault UE ).

Koloniální impérium poskytlo pěchotě značné síly. K 10. květnu 1940 sloužilo na všech frontách ne méně než 14 pluků zuávů ( složených výhradně z Francouzů ze severní Afriky nebo z metropolitní Francie ), 42 pluků alžírských, tuniských a marockých tirailleurs ( složených z domorodců ), 13 praporů lehké pěchoty a 59 koloniálních pluků ( zhruba třetinu tvořili Francouzi, další byli Afričané, Malgaši a vojáci z Indočíny ). Většina těchto pluků byla organizována stejným způsobem jako metropolitní jednotky. Společně s legií a dalšími zahraničními dobrovolníky ( 12 pluků a demi – brigád v cizinecké legii ) francouzská pěchotní bojová sestava na počátku května 1940 čítala dohromady 1 130 praporů ( bez ženistů ). Při vypuknutí války bylo též vytvořeno mnoho régiments régionaux de protection a régiments régionaux de travailleurs. Oba typy byly složeny z mužů, kteří již nebyli v záloze, ale kteří ještě byli aktivního vojenského věku. První typ spolu s četnictvem ( gendarmerie ) střežil komunikace v týlu, druhý byl používán při ženijních činnostech. Všechny měly číslo složené z čísla vojenského regionu a z další číslice.

Pěchotní tankové síly

Francouzské tankové jednotky byly budovány ze dvou různých druhů zbraní: Chars de Combat, původní armádní tankové síly vyzbrojené pěchotními tanky a z pluků někdejšího jezdectva. Chars de Combat byly vytvořeny jako součást dělostřelectva v roce 1916 a jejich zakladatel, generál Estinne, je zamýšlel jako zcela nezávislý druh zbraní. Navrhoval mobilní obrněné sbory o síle 100 000 mužů, které by útočily na jádro nepřátelských pozic s devastujícím efektem, když by ničily vše, co by jim stálo v cestě. Tato idea se však neprosadila. V roce 1920 byly tanky přičleněny k pěchotě a díky tomu byly podřízeny její pomalé taktice. Idea vytvoření skutečně mobilních divizí založených na tancích, motorizované pěchotě a dělostřelectvu, byla ve Francii poprvé využita generálem Doumencem v roce 1929. Potom, v roce 1934, podplukovník de Gaulle přišel s ideou elitní armády, skutečně mobilní obrněné síly z šesti řadových divizí a jedné lehké divize s pouze profesionálními vojáky, ne odvedenci. Ale francouzská armáda nechtěla obrněné sbory, protože to protiřečilo její v zásadě obranné politice. Stejně tak si z politických důvodů nepřála armádu složenou z profesionálních vojáků. Když bylo v roce 1936 rozhodnuto o vytvoření dvou obrněných divizí jako protiútočné a průlomové síly, jejich budování bylo zdrženo kvůli nedostatku výzbroje ( hlavně těžkých tanků Char B ). Teprve v lednu 1940 byla konečně vytvořena 1.a 2. DCR ( obrněná divize ) a v březnu 4., pod de Gaulleovým velením v polovině května 1940, v průběhu boje.

( Těžký tank Char B1, přesunující se na frontu )

Francouzské tanky byly v jistých ohledech lepší než PzKpfw I a II, kterými byla vybavena většina německých obrněných sil. Typy Char B1bis a Somua S35 měly oba silnější pancéřování a byly lépe vyzbrojeny. Francouzské tanky, obzvlášť pěchotní tanky, byly pomalejší, lehčí typy nebyly vybaveny vysílačkami. Hlavní dělo bylo řízeno velitelem tanku ve věži pro jednoho muže. Jejich malá nádrž pro ně znamenala snížený dojezd. Navíc, kromě obrněných divizí vyzbrojených mocným Char B ( dva prapory v každé obrněné divizi, tzn. 68 tanků ) a rychlého lehkého tanku Hotchkiss H39 ( dva prapory v každé obrněné divizi, tzn. 90 tanků ) byla většina tankových praporů rozeseta v armádách a měla za úkol podporovat pěchotu. Na žádost vrchního velení francouzský průmysl pokračoval v koncentraci na výrobu tanků určených pro tuto úlohu. Vyrobil 1 650 tanků R35/40, jež nahradily zastaralý model FT17.

Jezdectvo

Tak jako jiné armády té doby bylo francouzské jezdectvo v letech 1939 – 1940 kombinací tradičního a moderního, některé formace byly kompletně mechanizované, jiné zůstaly hipomobilní. Během 20. let měla francouzská armáda pět divizí, které byly složeny ze tří brigád ( šesti pluků ) a pluku jízdního dělostřelectva. Dvě nebo tři jednotky obrněných vozidel White pocházejících z roku 1918 tvořily jediný mechanizovaný prvek. Pěchotním prvkem byla skupina chausseurs na kolech. Od roku 1929 bylo dělostřelectvo motorizováno, cyklisté byli transformováni do motorizovaného praporu dragounů ( BDP ) s motocykly se sajdkárou a polopásovými vozidly Citroën – Kégresse, zatímco obrněná vozidla byla zformována do skupiny ( GAM ), která byla v roce 1939 zvětšena do pluku ( RAM ) s šesti eskadronami. Tyto nové jízdní divize ( DC typ 1932 ) nyní zahrnovaly pouze dvě hipomobilní brigády ( čtyři pluky ) a lehkou mechanizovanou brigádu ( BLM ), která byla složena z motorizovaných dragounů a GAM/RAM. Ženisté a další složky byli motorizováni ve stejné době.

Od roku 1933 4. obrněná divize procházela radikálnější přeměnou, stala se zcela motorizovanou a obrněnou a v roce 1934 změnila název na 1. Division Légere Mécanique ( DLM ). 5. obrněná divize prošla stejným procesem v roce 1936, když se stala 2. DLM. Tyto dvě nové divize byly postupně vyzbrojovány tanky Somua S35, rychlými, dobře vyzbrojenými a pancéřovanými tanky, které právě sjížděly z výrobních pásů. Přestože byly podle názvu lehké, byly DLM ekvivalentem německé tankové divize, přičemž zahrnovaly více než 300 obrněnců: 190 tanků ( jedna polovina Somua S35 a druhá Hotchkiss H35 ve dvou bojových plucích ), 69 strojů Renault AMR 35 ( ve výzbroji motorizovaných dragounů ) a 48 obrněných automobilů Panhard AMD ( kterými byla vyzbrojena dvě mužstva průzkumného pluku, zatímco další dvě mužstva používala motocykly ). Dragounský motorizovaný pluk u těchto divizí byl silnou jednotkou složenou ze tří praporů ( každý zahrnoval jedno mužstvo s AMR 35, jedno s motocykly a tři s šestikolovými vozidly Laffly S20TL nebo Lorraine L28. Dělostřelecký pluk vybavený tahači měl tři skupiny ( byl vyzbrojen 24 děly ráže 75 mm a 12 děly 105C35 ).

( Francouzské jízdní jednotky, vybavené mimo jiné tanky Somua S35 )

V září 1939 tedy bylo v poli pět jezdeckých divizí ( 1., 2.a 3. obrněná divize a 1.a 2. DLM ). V únoru 1940 však byly tři obrněné divize transformovány do pěti lehkých divizí ( DL ), které byly pouze o měsíc později, 5. března 1940, přejmenovány na lehké jezdecké divize ( DLC ). Každá z nich zahrnovala jen jednu hipomobilní brigádu a slabší dragounský motorizovaný pluk s pouze dvěma prapory a dvěma, namísto třech, skupinami v každém dělostřeleckém pluku. Jízdní pluky zůstaly nezměněny ve své organizaci, zahrnovaly čtyři lehké eskadrony ( s pěti důstojníky a 172 muži každá, ve čtyřech oddílech ) a těžkou eskadronou ( s šesti důstojníky a 208 muži, vyzbrojená 12 kulomety, čtyřmi minomety ráže 60 mm a čtyřmi protitankovými kanony ráže 25 mm ) – dohromady 1 100 mužů. Každá DLM a DLC též zahrnovala divizní protitankovou baterii ( 12 protitankových kanonů ráže 25 mm ) s jezdeckou posádkou a divizní protitankovou baterii ( 8 protitankových kanonů ráže 47 mm ) s dělostřeleckou posádkou.

3. DLM byla vytvořena v únoru 1940 a čtvrtá měla následovat 1. července, ale její pluky připravené v květnu byly namísto toho zahrnuty do de Gaulleovy síly, což byl původní název 4. DCR. Na počátku června byly 1. a 4. DCL transformovány do redukovaných DLM a číslovány přičtením tří k jejich původnímu číslu, takže se z nich stala 4.a 7. DLM. V té samé době původní DLM, které přišly o všechnu výzbroj při bojích na severu, byly znovu utvořeny s nutným minimem mužů a nové výzbroje. Kromě těchto brigád jezdectvo zformovalo čtyři nezávislé hipomobilní brigády ( tři byly vytvořeny ze severoafrických spahiů, čtvrtá zůstala po vytvoření DLC ). Další jezdecký prvek sestával z četných průzkumných skupin přičleněných k pěším divizím ( GRDI ) a armádním sborům ( GRCA ). Tyto jednotky, které měly palebnou sílu malého praporu, byly obecně smíšené hipomobilní/motorizované, když zahrnovaly jednu jízdní eskadronu ( dvě u GRCA ), jednu motocyklistickou eskadronu a jednu eskadronu s těžkými zbraněmi a nákladními automobily. Ty jednotky, které byly přičleněné k motorizovaným formacím, však neměly jízdní element, namísto toho zahrnovaly u GRDI dvě eskadrony obrněných automobilů ( s 16 AMD a 16 AMR ). Mimo Francii pluky chasseurs d Afrique složené z francouzského personálu právě procházely mechanizací, když vypukla válka, takže některé pluky byly zcela obrněné, zatímco jiné zůstaly smíšené. 6. DLC zamýšlená pro Blízký východ pod generálem Weygandem byla vytvořena v severní Africe na počátku května 1940.

Dělostřelectvo

Ohromná síla 10 500 kusů všech ráží z roku 1918 byla v letech 1939 – 1940 stále k dispozici. Po reformách v roce 1923 byly všechny pluky číslovány v jedné posloupnosti od 1 do 409, jejich role byla vyznačena jejich umístěním v posloupnosti. Pouze koloniální dělostřelectvo bylo číslováno separátně. Dělostřelectvo byl taženo buďto koňmi, nebo těžkými tahači, což ovlivňovalo jeho mobilitu a zranitelnost vůči leteckému útoku, samohybných zbraní bylo jen několik. Pěší divize obvykle zahrnovala jeden pluk polního dělostřelectva ( tři skupiny po 36 dělech ráže 75 mm model 1897 ) a jeden těžký pluk ( dvě skupiny po 24 kusech 155CS nebo někdy 12 kusů 105C a 12 kusů 155CS ). Několik divizí ze zálohy B však zahrnovalo pouze jeden smíšený pluk ( 4 družstva po 36 dělech ráže 75 mm a 12 kusech 155CS ). Kromě výše zmíněného divizního dělostřelectva a sborového dělostřelectva mnoho pluků patřilo k dělostřelecké záloze ( RGA ), jež byla k dispozici vrchnímu veliteli. V letech 1939 – 1940 bylo mobilizováno více než 300 pluků, přestože však čísla působila impozantně, výzbroj se od roku 1918 změnila málo. Inovace v dělostřelectvu se týkaly téměř výlučně namontování kol ke stovkám existujících kusů. Byla vyráběna i naprosto nová výzbroj ( 300 kusů lehkých houfnic 105C34S a 35B, 150 středních kusů 105L36S ).Hlavní úsilí při modernizaci dělostřelectva však bylo zaměřeno na protitankové zbraně ( 1 100 kusů protitankových kanonů AT37 ráže 47 mm ) a protiletadlové kanony ( 1 500 kusů AA38/39/40 ráže 25 mm a 350 kusů AA32 ráže 75 mm ).

Ženisté, transport, služby

Příslušníci podpůrných služeb nadále nosili na límci číslo mírového útvaru zodpovědného za jejich mobilizaci. To nemělo nic společného s číslem roty, družstva nebo oddílu, v němž sloužili. Ženisté byli zformováni do rot ( dvě v každém armádním sboru a pěší divizi ), jedna v každé DLC a DCR a tři v každé DLM ), jež vykonávaly běžné stavební a demoliční činnosti. Armádní sbory a DLM rovněž zahrnovaly mostní rotu. Armádní sbor měl též shromažďovací eskadronu. Do roku 1942 byly za spojovací službu zodpovědní ženisté. Každá DI, DLM a sbor zahrnovaly jednu telegrafní a jednu rádiovou rotu. DLC a DCR měly pouze jednu smíšenou telegrafní/rádiovou rotu. Existovalo jen několik transportních jednotek na úrovni divizní či úrovni sboru ( jedna jízdní rota a jedna motorizovaná rota v každé divizi nebo sboru, dvě motorizované roty v mechanizovaných formacích ), ale existovalo velké množství motorizovaných jednotek použitelných pro nasazení na strategických trasách. Tyto jednotky byly rozděleny do GTP ( osobní přeprava ) a GTM ( přeprava materiálu ), každá se skládala ze tří nebo čtyř rot vybavených autobusy, nákladními automobily a dodávkami a ze sekce štábních vozidel a dopravní kontroly.

( Francouzská zásobovací kolona za přesunu )

Celkem byla každá GT vybavena 300 až 500 vozidly, záleželo na typu. Například k přesunu pěší divize byla nutná vozidla tří GTP. I když výroba vojenských nákladních vozidel a dodávek přesáhla mezi zářím 1939 a červnem 1940 počet 40 000 kusů, u GT tak jako u mnohých dalších jednotek dál tvořily většinu vybavení zrekvírované vozy. Transportní služba rovněž poskytovala řidiče pro sanitky ( jedna sekce v každé divizi ) a pro přepravu čerstvého masa. Ke každé divizi byla přičleněna jedna zdravotnická skupina, stejně tak jako ke každému sboru ( polní nemocnice ) a armádě ( evakuační nemocnice ). Ty mohly být doplněny řádnými zdravotnickými kapacitami po celé Francii ( po krvavé zkušenosti 1. světové války posílené ).

 
Stránka nepodporuje ani neschvaluje nic, co by souviselo s potlačováním základních lidských práv a svobod. Slouží výhradně k získávání informací k daným tématům.
© 2008 - druhasvetova.com      Design by Jakub M.         archiv aktualizací \ o webu \ kontakt